0889 284 796

0888 969 557

marbom@abv.bg

Счетоводни услуги на Марбо Консулт ООД

Счетоводни услуги с абонамент регистрирани по ДДС не регистрирани по ДДС
до 20 документа на месец 70лв 50лв
до 50 документа на месец 240лв 140лв
до 100 документа на месец 300лв 240лв
над 100 документа на месец по договаряне по договаряне

Абонаментното обслужване включва: обработка и осчетоводяване на първичните счетоводни документи; годишно приключване и изготвяне на ГФО; изготвяне на декларации за ДДС; регистрация по ЗДДС; изготвяне на годишна данъчна декларация; консултации по счетоводното и данъчно законодателство

Подаване на ГФО в Търговския регистър - 50 лева + таксата

Обслужване на персонал на трудов договор

до 5 - 20лв

от 5 до 10 - 50лв

от 10 до 20 - 80лв

от 20 до 30 - 110лв

над 30 - по договаряне

Абонаментното обслужване включва: изготвяне на трудови договори и разплащателни ведомости; досиета; платежни за осигуровките; декларации 1 и 6; декларации по чл.62 от КТ

Регистрация по системата ИНТРАСТАТ

До 2 на месец - 30лв

От 2 до 5 на месец - 50лв

От 6 до 10 на месец - 70лв

Над 10 на месец - по договаряне

Счетоводни услуги без абонамент

Счетоводни консултации - 15 лв/час

Данъчни декларации на физически лица - 20 лв

Съставяне на СД по ЗДДС и подаване с ел.подпис - 50 лева

Годишно приключване - по договаряне

Годишна декларация без дейност и подаване с ел.подпис - 50лв

Правни услуги от Марбо Консулт ООД

Услуга Цена Държ. такса
Пререгистрация на фирми в Търговския регистър 100,00лв 0,00 лв
Обявяване на годишен финансов отчет 50,00 лв 50,00 лв
Регистрация на ЕООД, ООД 200,00 лв 210,00 лв
Регистрация на КД, СД 200,00 лв 180,00 лв
Регистрация на ЕАД, АД 500,00 лв 510,00 лв
Регистрация на КДА 510,00 лв 510,00 лв
Регистрация на ЕТ 120,00 лв 35,00 лв
Регистрация на сдружение с нестопанска цел 350,00 лв 40,00 лв
Регистрация на представителство /търговско представителство, чуждестранно представителство или чуждестранно търговско представителство/ От 120,00 до 450,00 лв От 60,00 до 430,00 лв
Вписване на промяна в обстоятелствата по партидата на ТД От 100,00 до 400,00 лв 50,00 лв
Обявяване на акт в Търговския регистър От 50,00 до 150,00лв 50,00 лв
Вписване на промяна, свързана с капитала 130,00 лв 60,00 лв
Заличаване на ЕТ 130,00 лв -
Преобразуване на ТД 250,00 лв 230,00 лв.
Ликвидация на ООД/ЕООД 250,00лв -
Прехвърляне на предприятие на ЕТ 130,00 лв 30,00 лв.
Прехвърляне на предприятие на ТД 150,00 лв 100,00 лв
Запазване на име 30,00 лв 50,00 лв

Граждански Договори

Услуга Цена При материален интерес над 5000 лв.
Предварителен Договор за покупко-продажба на Недвижим имот 120,00 лв 0,1% от горницата
Договор за покупко-продажба на движима вещ 80,00 лв 0,1% от горницата
Комисионен договор 80,00 лв 0,5% от горницата
Спедиционен договор 80,00 лв 0,5% от горницата
Договор за превоз 80,00 лв 0,5% от горницата
Договор за консигнация 80,00 лв 0,2% от горницата
Договор за поръчка 80,00 лв 0,5% от горницата
Договор за наем 80,00 лв 0,5% от горницата
Договор за залог 80,00 лв 0,2% от горницата
Договор за заем 80,00 лв 0,2% от горницата
Упълномощаване 50,00 лв -
Договор с Търговски представител-прокурист, обикновени пълномощници и търговски посредници 80,00 лв -
Договор за изработка 80,00 лв 0,2% от горницата

Невдвижими Имоти-учредяване и прехвърляне на вещни права

Подготовка на необходимите Документи, Справки, Съдействие при изпълнението на адм.и нотариални процедури до пълно финализиране.

Пакетна Цена

1%-1,5% от материалния интерес/в цената са включени всички такси по издаването на нужните документи/

В гореобявените цени не е включен ДДС