0889 284 796

0888 969 557

marbom@abv.bg

За контакт: 0888161222 – Стефан Петков

Правни услуги предлагани от Марбо ООД


Предлагаме висококвалифицирана юридическа помощ. Индивидуален подход към всяка ситуация. Възможност за съвместно вземане на решения, съобразно ситуацията и действащата нормативна база. Постоянно осигуряване на актуална информация за хода на работата по конкретния казус. Предоставяме богата гама от специализирани консултации и услуги, свързани с:

- Търговски дружества и Еднолични търговци:

- Първоначална регистрация на: Търговски дружества; Еднолични търговци; Клонове и представителства на търговски дружества; Юридически Лица с Нестопанска Цел, Неперсонифицирани дружества и др.

- Промени в обстоятелствата на Търговски дружества и Еднолични търговци: Приемане и/или изключване на съдружник; Заличаване; Ликвидация; Преобразуване-отделяне,разделяне,вливане,сливане и смяна на правната форма; Продажба на дружествени дялове и предприятие; Увеличаване или намаляване на уставен капитал; Промяна в представителството или формата на управление; Изменение на дружествен договор; Прехвърляне на права свързани с ценни книжа и договори

Пререгистрация на вече съществуващи Търговски дружества и Еднолични търговци съгласно Закона за Търговския Регистър

- Договорни взаимоотношения- изготвяне на прецизни и правно издържани договори, всеобхватно защитаващи правата и интересите на клиентите:

- Договор за покупко-продажба на движима или недвижима вещ

- Комисионен договор

- Спедиционен договор

- Договор за превоз

- Договор за консигнация

- Договор за поръчка

- Договор за изработка

- Договор за наем

- Договор за залог

- Договор за влог

- Договор за заем

- Договор за дарение

- Упълномощаване

- Договор с Търговски представител- прокурист, обикновени пълномощници и търговски посредници

- Недвижими имоти- въпроси, свързани с учредяване и прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти

- Право на собственост

- Право на ползване

- Право на строеж

- Пристрояване и надстрояване

- Сервитути

- Изготвяне на Предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот

- Подготвяне на необходимите документи

- Пълно съдействие при изпълнението на всички административни и нотариални процедури.

- Абонаментно Правно Обслужване

- ЗАЩО ДА ПОЛЗВАМ АБОНАМЕНТ?

- Защото винаги ще имате на кого да разчитате, получавате разходен документ и не внасяте осигуровки, финансовият ви отчет ще бъде депозиран в търговския регистър навреме, ще имате удостоверение за актуално състояние на фирмата, веднага, щом ви потрябва и т.н. Стойността на годишния абонамент е далеч по-ниска от стойността на месечната заплата на квалифициран юрист на постоянен договор или от разглеждане на отделни казуси.

- КАКВО ВКЛЮЧВА АБОНАМЕНТА?

- Пълно правно обслужване на Еднолични търговци, Търговски дружества и юридически лица в рамките на 8 часа на месец. В абонамента е предвидена пълната гама на услугите посочени в действащия план, а именно: изготвяне на документи, вписване на промени в търговския регистър, консултации по сделки и изготвяне на договори, консултации, и др. След надхвърляне на определения брой часове, всеки следващ изработен по желание на клиента час се заплаща допълнително. Неизползваните часове не се прехвърлят за следващия месец.

- Стойността на месечния абонамент при горепосочените условия се определя според индивидуалните правни нужди на фирмата.