0889 284 796

0888 969 557

marbom@abv.bg

За контакт: 0889 28 47 96 – Мария Белева

Марбо Консулт ООД Ви осигурява професионално, модерно и качествено счетоводно обслужване при спазване на следните основни принципи:

- прецизно счетоводство

- коректност и конфиденциалност

- индивидуално отношение

- дългосрочно партньорство

- сигурност в бизнеса

Нашите услуги включват: ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност

Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи

Изготвяне и подаване в НАП на Справки Декларации по ЗДДС с ел. подпис

Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета

Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите

Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори

Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки

Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски

Изготвяне на платежните документи за разплащания към бюджета

Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ

Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети

Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети

Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО

Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

Публикуване на годишни отчети в ТР

РЕГИСТРАЦИИ

Регистрация по ЗДДС

Инспекция по труда

Агенция по финансово разузнаване

Комисия за защита на личните данни

Национален осигурителен институт

Данъчен Адрес

Други

СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване

Консултация за данъчно планиране на дейността

Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка

Консултации отностно легално оптимизиране на данъците

Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси

Консултации по валутното законодателство

Консултиране и съдействие при регистриране на компания

Консултации във връзка с формата на наемане на персонала

Консултации относно измененията на законовата и нормативна база

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

Следене на нормативни срокове за данъци и декларации

Подготовка на платежни нареждания за данъци

Подготовка на данъчни справки и уведомления

Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация

Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни

Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

On-line банкиране

Подаване на документи към различни институции

Издаване на актуални състояния

Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения

Деклариране на получени заеми пред БНБ